Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. PLAC ZABAW TRZECH ULIC: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego


Zdjęcie do projektu PLAC ZABAW TRZECH ULIC: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego

Lokalizacja

Istniejący plac zabaw pomiędzy blokami wielorodzinnymi przy ul. Warszawskie Przedmieście 3 i Wyszyńskiego 8, w szczytach bloków przy ul. Warszawskie Przedmieście 9A i Papieża Jana Pawła II 5

Skrócony opis

Modernizacja jak i montaż zabawek dla dzieci wraz z urządzeniami sprawnościowymi przyniesie korzyści dla korzystających i mieszkańców okolicznych bloków wielorodzinnych. Nowy plac zabaw zwiększy swoją ofertę dzięki której dzieci będą miały większe argumenty do spędzenia wolnego czasu wraz z rodzicami. Nowy plac zabaw dla dzieci pozwoli na właściwe i kompleksowe zagospodarowanie terenu.

Opis projektu

1. Wymiana podłoża: w miejscu zabawek dla dzieci świeży piasek, w miejscu urządzeń sprawnościowych przygotowanie terenu by wszystkie urządzenia stały na jednym poziomie.
2. Wymian wyeksploatowanych zabawek na nowe.
3. Montaż urządzeń sprawnościowych
4. Stworzenie małej architektury poprzez montaż ławek, altanki, posadzenie roślinności.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców by wraz ze swoimi dziećmi aktywnie wypełniali wolny czas. Warto więc zaproponować mieszkańcom najlepszą formę aktywności fizycznej czyli "Zdrowie na powietrzu". Poprzez skupienie w jednym miejscu urządzeń sprawnościowych wraz z zabawkami dla dzieci dorośli mogliby czynnie wypoczywać mając jednocześnie kontakt ze swoimi pociechami. Poprzez zwiększenie atrakcyjności zagospodarowanego terenu nawiązują się nowe kontakty w danej społeczności osiedlowej. W dobie nowoczesnej technologii oferta taka jest dla nich konkurencją niewspółmiernie istotną na pozyskiwanie pozytywnej energii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowanie terenu15 000 zł
2zabawki dla dzieci30 000 zł
3urządzenia sprawnościowe40 000 zł
4mała architektura15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Projekt pn. "Plac zabaw trzech ulic: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego" zakładał rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych zabawek oraz urządzeń fitness, a także wykonanie ogrodzenia. Poprzez skupienie w jednym miejscu urządzeń sprawnościowych wraz z zabawkami dla dzieci dorośli mogą czynnie wypoczywać mając jednocześnie kontakt ze swoimi pociechami. Koszt realizacji zadania to kwota ok. 100 tys. zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Lokalizacja: ul. Warszawskie Przedmieście - Papieża Jana Pawła II - Wyszyńskiego, działki nr 295/37, 295/20, 295/35, 295/33.

✔ Właścicielem działek nr 295/37, 295/20, 295/35, 295/33 działki w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kutnie.
Do wniosku została dołączona zgoda Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kutnie.
Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu umowy użyczenia.

✔ Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

✔ Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadanie gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu PLAC ZABAW TRZECH ULIC: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno. Działka na której planowana jest inwestycja jest w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych i RSM „Pionier„ w Kutnie. Do wniosku załączona została zgoda na realizację projektu wydana przez Zarząd RSM „Pionier” w Kutnie. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie będzie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt powinien pozostać w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Załączniki