Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8


Lokalizacja

parking samochodowy na ulicy Wybickiego, do skrzyżowania z ulicą Kasztanową

Skrócony opis

Modernizacja chodnika oraz utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8 oraz instalacja nowego oświetlenia parkingu i chodnika celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ich pojazdów.

Opis projektu

W 2017 roku na części terenu należącego do administracji Pionier został wykonany kompleksowy remont infrastruktury osiedla wokół bloków Wybickiego 2, 4, 6, 8 polegający na: *powiększeniu miejsc parkingowych, *montażu oświetlenia, *wymianie kostki brukowej.
Jednakże, pozostała część parkingu znajdująca się w zarządzie Miasta Kutno nie została zmodernizowana. Psuje to ogólny wygląd estetyczny całej ulicy i osiedla. Stare lampy oświetleniowe i rosnące drzewa znajdujące się w pasie drogowym parkingu wpływają na to, iż brakuje miejsc parkingowych dla mieszkańców. Chodnik położony w szczycie bloków jest stary i nierówny co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim osób starszych i dzieci. Jest on wykończony kostką brukową jedynie na niewielkim odcinku. Dlatego należy wykonać następujące prace modernizacyjne:
*usunięcie starych drzew i lamp oświetleniowych z pasa drogowego
*dokończenie chodnika wyłożonego kostką brukową od bloku Wybickiego 4 do skrzyżowania z ulicą Kasztanową
*montaż nowego oświetlenia led
*montaż 3 ławek w rejonie chodnika
*w miejscu usuniętych drzew i lamp utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych utwardzonych kostką brukową.

Uzasadnienie

Na wskazanym przeze mnie terenie od dłuższego czasu można zaobserwować rosnący problem z miejscami postojowymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli pragnę w małym stopniu poprawić im komfort mieszkania na tym osiedlu. To co w tej chwili znajduje się na omawianym terenie znacznie ogranicza możliwości postoju samochodów, których jest coraz więcej ze względu na ilość "stałych" mieszkańców - rodzin z dziećmi. Rozwiązanie deficytu miejsc parkingowych wpłynie pozytywnie na komfort życia mieszkańców, ponieważ nie będą oni musieli zostawiać swoich pojazdów w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, a wymiana kostki brukowej na chodniku znacznie poprawi bezpieczeństwo przechodniów i mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1montaż oświetlenia led30 000 zł
2usunięcie starych drzew i lamp15 000 zł
3zakup i montaż trzech sztuk ławek3 000 zł
4ułożenie kostki brukowej na chodniku i na nowo utworzonych miejscach parkingowych po usuniętych drzewach i lampach52 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Opis realizacji

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekt pn. "Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8". Z tej okazji Sekretarz Miasta Kutna Jacek Korowajski przekazał gratulacje Pomysłodawcom - p. Łukaszowi Walczakowi oraz p. Jackowi Sikorze. Projekt modernizacji parkingu samochodowego przy ul. Wybickiego obejmował budowę nowego chodnika na odcinku od bloku przy ul. Wybickiego 4 do skrzyżowaniu z ul. Kasztanową i montaż 8 nowych lamp LED. Usunięto 2 drzewa wykazujące oznaki choroby (zamierające konary, ubytki w części odziomkowej) za które jesienią br. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. W  miejscu pozostałym po usunięciu drzew stworzono nowe miejsca parkingowe.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

Opinia w sprawie projektu Nr 2 - Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8 - zgłaszający Pan Łukasz Walczak oraz Pan Jacek Sikora.

Wydział Zarządzania Drogami opiniuje powyższy projekt pozytywnie.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; (…) turystyki, w tym terenów rekreacyjnych (…). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu „Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8” pod warunkiem, że koszt projektu nie przekracza 100 tys. zł. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie