Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 29

29. Plac zabaw w sercu Miasta Róż


Lokalizacja

Teren przy wspólnocie mieszkaniowej Zamenhofa 14

Skrócony opis

Plac zabaw - miejsce spotkań i zabaw najmłodszych mieszkańców Miasta Róż.

Opis projektu

Zagospodarowanie trawnika na placu zabaw poprzez:
- przeniesienie trzepaka na sąsiedni trawnik
- demontaż starych metalowych huśtawek
- wykonanie nowego murka oporowego, niwelacja terenu
- zamontowanie
* huśtawek: jedna tradycyjna, druga z siedziskiem kubełkowym,
* zjeżdżalni,
* piaskownicy,
* huśtawki "ważki",
* huśtawki "bocianie gniazdo"
* dwóch bujaków sprężynowych
* dwóch ławek
* kosza na śmieci

Z uwagi na niewielki obszar terenu wskazane byłoby wycięcie jednego z trzech rosnących tam drzew - konkretnie akacji, które jest starym dużym drzewem stwarzającym zagrożenie w czasie ewentualnych wichur. Wyciąć należy również krzewy. Całość należy ogrodzić (warto rozważyć czy istniejący tam żywopłot może posłużyć za naturalne ogrodzenie). Pod montowanymi zabawkami należy ułożyć nawierzchnię zmniejszającą ryzyko urazów.

Uzasadnienie

Centrum miasta jest gęsto zaludnione. Niestety nie ma żadnego miejsca, w którym mogą pobawić się dzieci. Najbliższe place zabaw są znacznie oddalone (park nad Ochnią, Osiedle XX-lecia). W/w miejsce jest w tej chwili namiastką placu zabaw - stare metalowe huśtawki z drabinką. Uważam, że mieszkańcy centrum zasługują na niewielki, estetyczny plac zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace przygotowawcze terenu 15 000 zł
2Ogrodzenie placu zabaw20 000 zł
3Montaż zabawek z podbudową30 000 zł
4przygotowanie bezpiecznego podłoża28 000 zł
5tablica informacyjna`1 000 zł
6dokumentacja techniczna6 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ INWESTYCJI

Projekt ogólnodostępny.

Lokalizacja – teren przy Wspólnocie Mieszkaniowej Zamenhofa 14 - działka nr ewid. 384/2. Właścicielem działki jest Miasto Kutno, działka w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych, administrator TBS . z o. o. w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 10a.
Do wniosku została dołączona Uchwała nr 7/2017 Wspólnoty Mieszkaniowej - wyrażenie zgody na wybudowanie placu zabaw dla dzieci. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia.

Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Plac zabaw w sercu miasta róż. Kutno, ul. Zamenhofa 14”. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie będzie realizowane na terenach stanowiących własność Miasta Kutno. Działka na której planowana jest Inwestycja jest w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych, administrator TBS Sp. z o.o. w Kutnie. Do wniosku załączona została Uchwała nr 7/2017 26 czerwca 2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej, w której wyrażono zgodę na wybudowanie placu zabaw dla dzieci. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli planowane jest wycięcie drzewa, to należy uzyskać zezwolenie na jego wycięcie. Zgodnie z przepisami art 90 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016 r , poz. 2134, z późn. zm.) czynności, o których mowa w art. 83-89, (uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzewa) w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - wykonuje starosta. Zatem starosta nie może wydać zezwolenia, gdyż nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym, zaś w takim przypadku o zezwolenie winni się zwrócić użytkownicy wieczyści (wspólnota mieszkaniowa). Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie będzie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt powinno pozostać na stanie Miasta, co spełni przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.