Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Koncerty Rockowe - Klubowe/Plenerowe


Lokalizacja

Moto Pub Garage, ul. Grunwaldzka 37 Kutno lub inny lokal w Kutnie ewentualnie miejsce plenerowe

Skrócony opis

Koncerty Rockowe-Klubowe/Plenerowe z udziałem polskich i ewentualnie zagranicznych wykonawców skierowane do fanów cięższego brzmienia z Kutna i okolic. Imprezy niebiletowane.

Opis projektu

Zorganizowanie 2-3 koncertów Rockowych z udziałem polskich i ewentualnie
zagranicznych zespołów, które byłyby imprezami niebiletowanymi, skierowanymi
do mieszkańców Kutna i regionu. Organizacja obejmuje:
- zaproszenie zespołów
- wynajęcie sceny oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia
- wynajęcie agregatu prądotwórczego
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy (wynajęcie ochrony, barierek
  kabin ToiToi, zatrudnianie osób do obsługi imprezy)
- zapewnienie muzykom i ekipom technicznym noclegu i wyżywienia
- promocja wydarzenia ( plakaty, ulotki, inne formy)

Uzasadnienie

Celem projektu jest propagowanie muzyki rockowej w naszym mieście i regionie oraz
umożliwienie fanom zobaczenia na żywo zespołów, które z różnych powodów do tej
pory nie mogły zagrać w Kutnie. Koncert rockowy skierowany jest do wszystkich
mieszkańców, którzy mają ochotę wziąć w nim udział. Zaproszenie popularnych
polskich ewentualnie zagranicznych rockowych wykonawców podnosi rangę imprezy i
przyciąga potencjalnych odbiorców z regionu a nawet całego kraju. Jest to promocja
miasta w całej Polsce. Miejscem koncertów byłby lokal Moto Pubu znajdujący się w
Kutnie przy ulicy Grunwaldzkiej 37. Jest to jedyne miejsce klubowe, w którym w
Kutnie mogą odbywać się tego typu imprezy. Jeżeli zaistnieje możliwość
zorganizowania takich koncertów w innym lokalu (na razie nie ma innego lokalu) lub
plenerze (kwestia warunków finansowych) wybierzemy najlepszą opcję
zorganizowania takich koncertów pod kątem organizacyjnym.
07.04.2017 roku w Moto Pubie odbył się pierwszy koncert w ramach wygranego
projektu w Budźecie Obywatelskim 2016. Cieszył się on bardzo dużą popularnością co
dowiodło, że takie imprezy są w Kutnie bardzo potrzebne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1honoraria dla wykonawców16 000 zł
2koszt wynajmu sceny, sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą5 000 zł
3wynajęcie ochrony1 000 zł
4promocja (plakaty, ulotki, itp.)1 000 zł
5wynajęcie kabin Toi Toi1 000 zł
6inne koszty (zatrudnienie osób do obsługi imprezy)1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA: Przedstawiony projekt - czyli organizacja Koncertów rockowych w kutnowskim Pubie wzbogaci ofertę wydarzeń kulturalnych w Kutnie w okresie wiosenno-jesiennym.
Przedstawiony kosztorys ujmuje większość kosztów związanych z organizacją 3 koncertów rockowych.
Projekt będzie dostępny dla mieszkańców miasta.
Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W trakcie analizy projektu skontaktowano się z wnioskodawcą w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji koncertów. Zmianie uległ m.in. tytuł projektu, ilość koncertów oraz szacunkowe koszty.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące kultury. Zadania z zakresu kultury zawierają się również w szeroko rozumianej sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 16 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zauważyć należy, że Miasto mogłoby powierzyć realizację projektu Kutnowskiemu Domowi Kultury, przeznaczając na to stosowną dotację, ewentualnie powierzyć lub wesprzeć realizację tego zadania organizacji pozarządowej lub podmiotowi o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Koncerty Rockowe – Klubowe” finansując je w formach wyżej wskazanych. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Koncerty Rockowe - Klubowe/Plenerowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie