Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Tabliczka na Twój dom w barwach Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej


Lokalizacja

Teren miasta Kutno

Skrócony opis

Przeprowadzeniu konkursu mieszkańców Kutna będących właścicielami domów jednorodzinnych, w którym nagroda jest nowoczesna i wykonana zgodnie z Kutnowskim Systemem Informacji Miejskiej tabliczka z numerem adresowym na dom. By wziąć udział w konkursie wystarczy dostarczyć organizatorowi konkursu fotografię przedstawiającą Kutno, życie jego mieszkańców lub wydarzenia z miasta z lat do końca XX wieku.

Opis projektu

Działania projektowe zakładane są na czas od maja do września 2018 roku i polegają na przeprowadzeniu konkursu dla mieszkańców Kutna będących właścicielami domów jednorodzinnych, w którym nagrodą jest nowoczesna i wykonana zgodnie z Kutnowskim Systemem Informacji Miejskiej tabliczka z numerem adresowym na dom. By wziąć udział w konkursie wystarczy poszukać w swoim domowym archiwum i dostarczyć organizatorowi konkursu interesującą fotografię przedstawiającą Kutno, życie jego mieszkańców lub wydarzenia z miasta z lat do końca XX wieku. Fotografie zostaną wykorzystane do upamiętniania historii Kutna. Uczestnicy konkursu będą przysyłać zgłoszenia do konkursu drogą mailową wraz z zeskanowanymi fotografiami. Uczestnicy konkursu deklarują udostępnienie fotografii do wykorzystania ich przez organizatora i Urząd Miasta Kutno. Nagrodzone fotografie będą pokazane mieszkańcom podczas uroczystego wręczenia tabliczek.

Główne działania to:
1. Ogłoszenie konkursu.
2. Promocja konkursu.
3. Przeprowadzenie konkursu, w tym przyjmowanie zgłoszeń.
4. Rozstrzygnięcie konkursu.
5. Wykonanie 150 sztuk tabliczek z numerem adresowym.
6. Zaproszenie 150 laureatów konkursu - nagrodzonych mieszkańców na uroczyste wręczenie tabliczek.
7. Zorganizowanie uroczystego wręczenia tabliczek (wraz z cateringiem) w domu kultury lub jego filii, w tym prezentacja fotografii laureatów konkursu.

Podobne działania wykonywało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ostatnich latach i akcja przez nie przeprowadzona cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kutna i przyniosła wymierne efekty w postaci poprawy estetyki miasta oraz w postaci zbioru unikatowych zdjęć miasta Kutna, jego mieszkańców i wydarzeń mających miejsce w Kutnie.

Uzasadnienie

Głównym celem projektu jest upowszechnienie nowoczesnego, spójnego i czytelnego Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej wśród mieszkańców Kutna oraz zebranie kolekcji wartościowych fotografii z życia Kutna i jego mieszkańców, które znajdują się w domowych i rodzinnych archiwach Kutnowian.
System Informacji Miejskiej w Kutnie ma na celu dostarczenie mieszkańcom i osobom przyjezdnym zintegrowanej, pełnej i spójnej architektonicznie i plastycznie informacji. SIM ułatwia poruszanie się w przestrzeni miejskiej a także umożliwia szybszy dostęp do informacji o obiektach użyteczności publicznej czy miejscach atrakcyjnych pod względem historycznym, kulturalnym, turystycznym czy gospodarczym. Spełnia on także aspekt promocyjny ze względu na fakt, iż zaimplementowano na nim kolorystycznie i graficznie element róży wynikający z przyjętej w lipcu ubiegłego roku Strategii Marki Miasta Kutno w myśl hasła "Kutno - miasto róż". Powoduje to odróżnienie się od innych systemów miejskich ze względu na m.in. kolor wrzosowy, który nawiązuje do logo miasta. Tak przygotowany System Informacji Miejskiej jest czytelny, przyjazny i otwarty dla mieszkańców oraz gości odwiedzających Kutno.
Projekt jest kierowany do mieszkańców Kutna będących właścicielami domów jednorodzinnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie 150 sztuk tabliczek z numerem adresowym x 80 zł12 000 zł
2Promocja konkursu w mediach3 000 zł
3Ulotki informacyjne o konkursie1 000 zł
4Przeprowadzenie konkursu3 000 zł
5Zorganizowanie uroczystego wręczenie tabliczek wraz z poczęstunkiem6 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

Projekt wpisuje się w działania promocyjne polegające na promocji marki Kutno - miasto róż, zmierzającej do zwiększenia ilości elementów Systemu Informacji Miejskiej na budynkach jednorodzinnych w naszym mieście. Niniejszy projekt upowszechni nowoczesny, spójny i czytelny SIM wśród mieszkańców poprzez dystrybucję tabliczek adresowych w drodze otwartego i publicznego konkursu. Dodatkowym atutem jest aktywizacja i budowanie lokalnej wspólnoty oraz pozyskanie kolekcji wartościowych fotografii Kutna z czasów minionych i współczesnych.

Należy dodać, iż w 2016 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na zlecenie Miasta przeprowadziło konkurs "Tabliczka dla Ciebie", który spotkał się z dużym zainteresowaniem około 200 mieszkańców, którzy otrzymali tabliczki adresowe SIM i przekazali właśnie w drodze konkursu prawie 300 sztuk fotografii przedstawiających Kutno w czasach przedwojennych i powojennych. Zapytania mieszkańców o tabliczki adresowe SIM cały czas są aktualne stąd zasadność tego projektu.

Kosztorys został zmodyfikowany po ustaleniach z Wnioskodawcą i tym samym został uznany za odpowiedni do przedstawionego zadania.

Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu promocji gminy. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu - "Tabliczka na Twój dom w barwach Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej". Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Projekt wpisuje się w działania promocyjne polegające na promocji marki Kutno - miasto róż, zmierzającej do zwiększenia ilości elementów Systemu Informacji Miejskiej na budynkach jednorodzinnych.