Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Ekologiczne Kutno - domki dla owadów


Lokalizacja

Budynki / mała architektura przy terenach zielonych, nasadzeniach kwiatów, skwerach, parkach - teren całego miasta Kutna

Skrócony opis

Cele projektu jest ustawienie w mieście domków dla owadów. Domki to niewielkie budki, w których mogą schronić się różnego rodzaju owady, które potrzebują schronienia przed deszczem, niskimi temperaturami i polującymi na nie drapieżnikami. Owady są nieszkodliwe dla ludzi i nie zakłócają równowagi biologicznej. Zjadają szkodniki i zapylają rośliny.

Opis projektu

Cele projektu jest ustawienie w mieście domków dla owadów. Należy je ustawić na terenach zielonych, w parkach, skwerach, tam gdzie jest dużo nasadzeń kwiatowych.
Domki to niewielkie budki, w których mogą schronić się różnego rodzaju owady, które potrzebują schronienia przed deszczem, niskimi temperaturami i polującymi na nie drapieżnikami. Owady są nieszkodliwe dla ludzi i nie zakłócają równowagi biologicznej. Zjadają szkodniki i zapylają rośliny.

Tego rodzaju domki można zakupić m.in. w firmie ROLMARKET, ul. Cieśle 47, 09-470 Cieśle.

Uzasadnienie

Domki dla owadów pozwalają pożytecznym owadom (zapylającym rośliny i zjadającym szkodniki) na spokojne schronienie i rozmnażanie. Dzięki owadom pozbywamy się szkodników - bez użycia szkodliwych substancji. Owady nie zakłócają równowagi biologicznej. Dzięki domkom dla owadów pozbędziemy się w miejscach zielonych szkodników takich jak mszyce. Schronienie w domkach znajdą pszczoły, trzmiele, biedronki i złotooki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
11 sztuka domku dla owadów = 65 zł // 50 sztuk domków dla owadów3 250 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ OBSŁUGI MIASTA

Wydział Obsługi Miasta zapoznał się z projektem dotyczącym ustawienia w mieście domków dla owadów na terenach zielonych. Projekt jest do zrealizowania, czas na wykonanie do 30 dni od zamówienia, w kosztach podanych w projekcie.


OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony przyrody, zieleni gminnej i zadrzewień. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Ekologiczne Kutno – domki dla owadów” pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ekologiczne Kutno - domki dla owadów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie