Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. "Rewitalizacja terenu przed Szkołą Podstawową nr 9"


Lokalizacja

ulica Jagiełły 6 99-301 Kutno / plac apelowy i wejście główne szkoły

Skrócony opis

Rewitalizacja terenu przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 9, polegająca na wymianie nawierzchni. Zamontowane zostaną też nowe stojaki rowerowe, ławki, oświetlenie i monitoring. Powstanie przyjemna i nowoczesna przestrzeń publiczna.

Opis projektu

Projekt dotyczy przywrócenia właściwego stanu technicznego, bezpieczeństwa i poprawy estetyki placu apelowego oraz drogi wejścia do Szkoły Podstawowej nr 9 przy ulicy Jagieły 6.
Należy wymienić ok. 840 metrów kwadratowych starych, połamanych i wypiętrzonych płyt chodnikowych. Wykonać nowa podbudowę i ułożyć estetyczną i funkcjonalną kostkę brukowa.
Projekt przewiduje utworzenie 12 miejsc parkingowych dla rowerów, poprzez montaż aluminiowych stojaków.
Dopełnieniem całości będą ławki parkowe, wymiana lamp oświetleniowych i kamera monitoringu obejmująca stojaki rowerowe.

Uzasadnienie

Cel realizacji projektu to:
1. Poprawa warunków placu apelowego i drogi dojścia do szkoły dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania,

2. Poprawa atrakcyjności i estetyki terenu szkoły i osiedla.

Stworzenie równej, stabilnej nawierzchni placu i drogi dojścia do
szkoły jest niezbędne. Po trzydziestu kilku latach eksploatacji
tego komunikacyjnego szlaku czas znacząco podnieść
bezpieczeństwo i estetykę.
Projekt kierowany jest do grupy 730 uczniów, ich rodziców,
pracowników szkoły, okolicznych mieszkańców oraz licznych
interesantów. Codziennie tę trasę przemierza ponad dwa tysiące
osób. Dzięki projektowi tereny przyszkolne
wpiszą się w motyw przewodni promocji Kutna miasta róż.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nawierzchnia z kostki brukowej99 500 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ OBSŁUGI MIASTA

Wydaje się, że koszty projektu zostały niedoszacowane. Proponowany zakres prac nie jest możliwy do realizacji po obecnie obowiązujących cenach. Obawiamy się, że maksymalna kwota, jaką przewiduje Budżet Obywatelski na realizację zadania, nie wystarczy na wymianę 840m2 kostki.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnym (...) placów (...) oraz z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny.

Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu "Rewitalizacja terenu i klomby różane przed Szkołą Podstawową nr 9" pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno, w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 9.

Z analizy projektu przeprowadzonej przez Wydział Obsługi Miasta wynika, że realizacja projektu nie wydaje się możliwa w ramach kwoty 100.000 zł. W takim przypadku projekt nie będzie spełniał wymogów określonych w § 2 ust 2 załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kutno nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.