Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. „Rodzina na piątkę”


Lokalizacja

Plac Piłsudskiego lub Plac Wolności lub stadion MOSiR przy ul. Kościuszki w Kutnie

Skrócony opis

Rodzina na piątkę - rodzinny festyn w sercu miasta. Muzyka i zabawa na świeżym powietrzu. Zostawiamy komputery, tablety, smartfony i zacieśniamy więzi rodzinne. Występy na scenie, warsztaty, konkursy, poczęstunek, nagrody i upominki. Wielka kutnowska rodzina rodzin bawi się razem.

Opis projektu

Rodzina na piątkę - rodzinny festyn w sercu miasta - to projekt z zakresu spraw społecznych adresowany do mieszkańców Kutna i okolic, zwłaszcza do kutnowskich rodzin. Wydarzenie odbędzie się w maju lub w czerwcu 2018 roku i będzie towarzyszył ogólnopolskim Marszom dla Życia i Rodziny. W ramach realizacji zadania przewiduje się:
- występy sceniczne z gwiazdami piosenki religijnej i rozrywkowej, wspólną zabawę kutnowskich rodzin,
- przemarsz uczestników z kościoła pw. św. Wawrzyńca,
- drobny poczęstunek dla uczestników wydarzenia, grill i grochówka dla uczestników festynu,
- gry i zabawy sportowe dla dzieci, konkursy,
- badania lekarskie,
- prelekcje i porady dla małżeństw, rodziców i wychowawców,
- udostępnienie za darmo urządzeń rozrywkowych dla dzieci i młodzieży ( takie jak ślizgi, dmuchańce, małe karuzele),
- animacje cyrkowe.

Zadanie powinno zostać zrealizowane przez organizację pozarządową, instytucję lub firmę.

Uzasadnienie

Głównym cele projektu jest zapewnienie spędzenia wolnego czasu kutnowskich rodzin, podkreślenie i promocja wartości życia rodzinnego. Zależy nam na organizacji atrakcyjnego wydarzenia promującego i integrującego mieszkańców Kutna i okolic, w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z pełną obsługą 20 000 zł
2występ zespołów i prelegentów20 000 zł
3warsztaty dla uczestników2 000 zł
4napoje, grill, poczęstunek7 000 zł
5zakup lub wynajem sprzętu sportowego2 000 zł
6nagrody i upominki dla dzieci i młodzieży 6 000 zł
7ekspozycje, cyrkowcy i inne atrakcje 10 000 zł
8bezpieczeństwo1 500 zł
9wynajem namiotów3 000 zł
10badania lekarskie800 zł
11promocja festynu3 000 zł
Łącznie: 75 300 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego, na który składać się będą koncerty, gry
i zabawy sportowe, atrakcje dla dzieci – animacje cyrkowe, urządzenia rozrywkowe. Uczestnicy skorzystać będą mogli z organizowanych badań profilaktycznych, a także wziąć udział w prelekcjach i warsztatach. Wydarzenie towarzyszyć będzie ogólnopolskim Marszom dla Życia i Rodziny.
Zaproponowany pierwotnie szacunkowy kosztorys w opinii Wydziału przewidywał zbyt wysokie koszty realizacji powyższego zadania. W dniu 27.07.2017r. wnioskodawca złożył zaktualizowany kosztorys (w załączeniu), który opiewa na kwotę 75.000 zł.
Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 oraz Program Wspierania Rodziny w Mieście Kutno na lata 2016-2018. Realizacja projektu przyczyni się do integracji mieszkańców, budować będzie dialog międzypokoleniowy oraz promować pozytywny wizerunek rodziny.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące ochrony zdrowia, kultury oraz kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Rodzina na piątkę”. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Realizacja zadania musi odbywać się w na terenie, do którego Miasto będzie posiadało tytuł prawny. W projekcie jako lokalizację wskazano Plac Piłsudskiego lub Plac Wolności (co stanowi teren Miasta) lub Stadion MOSiR przy ul. Kościuszki w Kutnie (w przypadku realizacji na tym stadionie, który pozostaje w trwałym zarządzie MOPSIR – wymagana zgoda od MOSIR na użyczenie terenu).