Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Integracyjny plac zabaw „Niezabudkowo”


Lokalizacja

Teren Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Kutnie

99-300 Kutno, ul. 29 listopada 27.

Skrócony opis

Projekt obejmuje utworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-16 lat. Głównym założeniem tego placu zabaw jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w centrum miasta pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników oraz kontynuacje terapii i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Opis projektu

Projekt obejmuje utworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-16 lat. Głównym założeniem tego placu zabaw jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w centrum miasta pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników oraz kontynuacje terapii i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Zabawa jest nieodłącznym elementem rozwoju każdego dziecka. Dzięki sprzętom na placu zabaw dzieci uczą się kontroli nad swoim ciałem, poznają jego ograniczenia. Zdobywają umiejętność koordynacji i planowania ruchów oraz ćwiczą równowagę. Aktywność na placu zabaw sprzyja pracy układu nerwowego oraz mózgu. Podczas zabawy i ruchu dostarczanych jest wielu potrzebnych bodzców angażujących zmysły (m.in. dotyku, wzroku, równowagi) i pozwalające na ich integrację. Stwarza również okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii. Zabawa na placu zabaw to również trening współpracy i kreatywności. Dzieci w praktyce poznają zasady współpracy w grupie i uczą się budować relację z innymi dziećmi.

Projekt integracyjnego placu zabaw obejmuję instalację takich urządzeń jak zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią, huśtawki wahadłowej typu "ptasie gniazdo", huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich, trampoliny ziemnej (również dla dzieci na wózkach inwalidzkich), karuzeli i bujaka sprężynowego oraz zagospodarowanie przestrzeni zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich osób z nich korzystających. Urządzenia architektury placu zabaw są tak dobrane, aby w pełni umożliwiały integrację dzieci sprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Uzasadnienie

W chwili obecnej nasze miasto w ogóle nie posiada przestrzeni do zabaw dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi. Dzieci z niepełnosprawnościami pozbawione są możliwości rozwojowych jakie daje im plac zabaw. Utworzenie integracyjnego placu zabaw z urządzeniami dostosowanymi do użytkowników na wózkach inwalidzkich w centrum miasta Kutna pozwoli;
- stworzyć bezpieczne miejsce rozwoju, poznania oraz współpracy dzieci pełnosprawnych i ich niepełnosprawnych rówieśników;
- stworzyć miejsce, gdzie „nietypowe” i „dziwne” zachowania dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami są rozumiane i w pełni akceptowane, wzmacniając ich poczucie wartości i przynależności;
- poprawić jakość życia dzieci z niepełnosprawnościami i umożliwić realną integrację ze środowiskiem lokalnym;
- zmniejszyć poczucie izolacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi tworząc miejsce spotkań i wymiany doświadczeń;

Teren placu zabaw wpasowany jest w tereny zielone tworząc dodatkowo przestrzeń do odpoczynku. Całość terenu jest ogrodzona, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo uczestników zabawy na placu. Po zakończeniu projektu plac zabaw będzie ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 i zostanie opatrzony tabliczką informacyjną. Dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw pod opieką rodziców i opiekunów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ZESTAW WSPINACZKOWY ZE ZJEŻDŻALNIĄ „CACTUS 3” (GM41412-T)8 464,29 zł
2HUŚTAWKA WAHADŁOWA Z SIEDZISKIEM TYPU PTASIE GNIAZDO „LOTUS 1” (GM1615-1,0/GM1615-T-1,2) FIRMY INTER-FUN6 961,80 zł
3HUŚTAWKA DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH „SATURN” (GM-IN-002/GM-IN-003) FIRMY INTER-FUN20 928,36 zł
4TRAMPOLINA ZIEMNA DLA DZIECI 150X150 (mata 1,07x1,07) Z OBRZEŻAMI FIRMY WEHFRITZ9 990 zł
5KARUZELA TRZYOSOBOWA „CYCLAMEN” (GM0483-T) FIRMY INTER-FUN4 280,40 zł
6BUJAK NA SPRĘŻYNIE JEDNOOSOBOWY „Sidi 1” (K411) FIRMY INTER-FUN2 539,07 zł
7Koszt przygotowania terenu i montażu urządzeń40 000 zł
Łącznie: 98 163,92 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ INWESTYCJI

- Projekt ogólnodostępny (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00)

- Lokalizacja: teren Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - działka nr ewid. 560. Właścicielem działki jest Miasto Kutno, działka w wieczystym użytkowaniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 27. Do wniosku została dołączona zgoda na wybudowanie placu zabaw dla dzieci wieczystego użytkownika terenu.
Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia.

- Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

- Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA
Zgodnie z art 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu - "Integracyjny plac zabaw "Niezabudkowo", Kutno, ul. 29 Listopada 27" pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno. Działka na której planowana jest inwestycja jest w wieczystym użytkowaniu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Do wniosku załączona została zgoda wieczystego użytkownika na wybudowanie placu zabaw. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie będzie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt powinien pozostać w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.