Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Kutnowskie warsztaty fotograficzne: „Lepiej zrób zdjęcie”


Lokalizacja

Placówki kultury umożliwiające przeprowadzenie zajęć warsztatowych w grupach do 15 osób (MDK, KDK) oraz zajęcia w plenerze.

Skrócony opis

Warsztaty fotograficzne dla wszystkich fotografujących, prowadzone przez doświadczonych fotografów umożliwia, miłośnikom robienia zdjęć poprawę świadomości tworzenia obrazu fotograficznego oraz podniesienie walorów estetycznych wykonywanych fotografii, ich poprawy i selekcji. Efekty tych działań zaprezentowane zostaną na wystawie powarsztatowej.

Opis projektu

Wszyscy lubimy fotografować. Współczesna technika umożliwia każdemu dostęp do aparatu fotograficznego, począwszy od telefonu komórkowego a skończywszy na aparatach profesjonalnych. Możliwość szybkiej publikacji zajęć na portalach społecznościowych, blogach i witrynach internetowych prowokuje do wykonywania zdjęć w każdej sytuacji i podzieleniem się tym z innymi. Poprzez masowy dostęp do sprzętu i minimalne koszty wykonania jednego zdjęcia wykonywane są przez fotografujących duże ilości zdjęć bez zwracania uwagi na zastane warunki, światło, ujęcie, kompozycję oraz walory estetyczne. Prowadzi to do bylejakości i niezadowolenia z wykonywanych fotografii. Warsztaty poprowadzone przez doświadczonych fotografów, praktyków w tej dziedzinie, spowodowałyby znaczną poprawę świadomości mieszkańców naszego miasta na tematy związane z tworzeniem obrazu fotograficznego i jego publikacji. Umożliwiłyby podniesienie walorów estetycznych wykonywanych zdjęć. Uczestnicy warsztatów będą mogli również uzupełnić swoją edukację z tematów historii fotografii, techniki fotografowania, zasad kompozycji i tworzeniu obrazu oraz postprodukcji i wydruku fotogramów. Po zakończeniu cyklu warsztatów efekty mogłyby być zaprezentowane na wystawie powarsztatowej.

Uzasadnienie

Celem przeprowadzenia warsztatów jest nabycie i podniesienie umiejętności wykonywania zdjęć, poprawa poczucia estetyki, nauka postrzegania i rejestracji obrazu, nabycie umiejętności selekcji zdjęć oraz zmuszenie się do myślenia przy fotografowaniu. Warsztaty byłyby ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta w 3 grupach wiekowych: dzieci (od lat 12), młodzież gimnazjalna i szkół średnich oraz dorosłych.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA

Projekt spełnia kryterium ogólnodostępności ponieważ dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców Kutna w trzech kategoriach wiekowych: dzieci (od 12 lat), młodzież gimnazjalna i szkół średnich oraz dorośli.
Przedstawiony pomysł mieści się w ramach zadań własnych gminy, gdyż w projekcie zakłada się uczestnictwo dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta i uczęszczającej do kutnowskich szkół.

Wnioskowana kwota umożliwi realizację zadań i oczekiwań mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej w dziedzinie fotografii. Stanowić to może dodatkową ofertę dla mieszkańców miasta bowiem w ostatnich latach nie odbywały się w Kutnie tego typu inicjatywy.

Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące kultury. Zadania z zakresu kultury zawierają się w szeroko rozumianej sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 16 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu - "Kutnowskie warsztaty fotograficzne: Lepiej zrób zdjęcie". Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Realizacja zadania musi odbywać się w obiekcie albo na terenie, do którego Miasto będzie posiadało tytuł prawny.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kutnowskie warsztaty fotograficzne: „Lepiej zrób zdjęcie”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie