Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Różany dziedziniec przed „Szóstką” – modernizacja terenu przy SP nr 6 w Kutnie


Skrócony opis

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy SP nr 6 w Kutnie poprzez utworzenie zielonej i ukwieconej przestrzeni na otwartym dziedzińcu szkoły wraz z modernizacją istniejącego parkingu.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia zielonej, ukwieconej przestrzeni w części centralnej otwartego dziedzińca przy SP nr 6 w Kutnie. Zakładamy wyodrębnienie 120 m2 terenu zielonego, który zaopatrzony zostanie w nową ziemię ogrodniczą i materiał roślinny, składający się z 60 róż, 10 krzewów i 1 drzewka szczepionego. Dopełnieniem całości będą ławeczki parkowe. Z uwagi na fakt, że do terenu zielonego bezpośrednio przylegają miejsca parkingowe oraz drogi wejściowe do szkoły od ulicy Troczewskiego, projekt zakłada również przywrócenie ich właściwego stanu technicznego w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania i estetyki przestrzeni. Modernizacja tego terenu polegałaby na wykonaniu nowej podbudowy i ułożeniu estetycznej i funkcjonalnej kostki brukowej na części nawierzchni przy równoczesnym zachowaniu wyodrębnionych jej odcinków z kostką brukową we właściwym stanie technicznym.

Uzasadnienie

Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu technicznego, bezpieczeństwa i poprawy estetyki otwartego dziedzińca przy SP nr 6 w Kutnie. Zielona przestrzeń  w postaci  wypoczynkowego skweru stanowiłaby miejsce odpoczynku nie tylko dla społeczności szkolnej ale również kutnian, odwiedzających każdego dnia naszą placówkę. Dodatkowo stworzenie równej, stabilnej nawierzchni oraz dróg dojścia do szkoły i zlokalizowanego przy niej punktu przedszkolnego zagwarantuje bezpieczne użytkowanie tego obszaru. Szkoła, mimo iż jest ogrodzona , to miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców miasta. Projekt kierowany jest do uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły, okolicznych mieszkańców korzystających chociażby z filii biblioteki publicznej , czy z kompleksu boisk sportowych oraz licznych interesantów. Mieszkańcy Kutna, odwiedzający szkołę będą mogli korzystać z możliwości odpoczynku na ławkach w otoczeniu zieleni  a utworzenie równej nawierzchni zapewni bezpieczne poruszanie się przechodniów. Obecnie droga dojścia do budynku, do którego między innymi  przyprowadzane są dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego jest w fatalnym stanie – posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite powierzchnie. Wyboje i zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym. Problem stanowi też poruszanie się osób starszych. Obecny stan tej nawierzchni jest zły – niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Realizacja projektu znacząco podniesie estetykę                 i bezpieczeństwo otwartego dziedzińca przy SP nr 6 w Kutnie i dodatkowo teren przyszkolny wpisze się w motyw przewodni promocji Kutna miasta róż.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały roślinne 7 000 zł
2Zakup ławek2 000 zł
3Przygotowanie nawierzchni i ułożenie kostki brukowej na powierzchni 350 m2 141 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Różany dziedziniec przed „Szóstką” – modernizacja terenu przy SP nr 6 w Kutnie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie