Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Łąkoszyn - boisko wielofunkcyjne


Skrócony opis

Os. bloków i domków na Łąkoszynie zamieszkuje dużą ilość dzieci i młodzieży,która nie ma miejsca gdzie mogłaby spędzać wolny czas,rozwijać swoje umiejętności poprzez granie w piłkę nożna lub koszykowa.Budowa nowego wielofunkcyjnego boiska będzie dla nich alternatywa do dbania o sprawność fizyczna oraz miejscem do spędzenia czasu na wolnym powietrzu.

Opis projektu

W ramach projektu budżetu obywatelskiego 2023 pod nazwa Łąkoszyn - boisko wielofunkcyjne.Na boisku będzie można grać w piłkę nożna i koszykowa.Celem tego projektu jest stworzenie miejsca dla okolicznych mieszkańców gdzie będą mogli w wolnym czasie uprawiać sport. Czynności jakie zostaną wykonane z uzyskanych funduszy to:
1. zakup komponentów do montażu trawy (taśmy,kleje)
2. montaż trawy oraz wklejenie linii
3. zakup 2 bramek 3/2 m wraz z siatkami
4. zakup 2 tarcz oraz koszy do gry w koszykówkę wraz z siatkami całorocznymi wraz z słupami
5. wykonanie tulei montażowych w podbudowie boiska - 2 dodatkowe tuleje na kosze
6. montaż dodatkowych urządzeń na boisku i uprzątnięcie wokół boiska

Uzasadnienie

Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców bez względu ma wiek.Inwestycja ma na celu przywrócenie i odbudowę istniejącego boiska asfaltowego na os. Łąkoszyn.Osiedle w szybkim tempie się rozbudowuje.Nowi mieszkańcy,a zwłaszcza młode rodziny z dziećmi chcą korzystać z boiska celem aktywności fizycznej.Przebywanie na świeżym powietrzu sprawia dzieciom wiele radości.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu11 414,40 zł
2Przygotowanie podbudowy oraz obrzeży betonowych wokół boiska64 559,85 zł
3Dostarczenie i montaż trawy 52 686,78 zł
4Instalacja urządzeń sportowych, ogrodzenie i doświetlenie terenu19 732,64 zł
Łącznie: 148 393,67 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Łąkoszyn - boisko wielofunkcyjne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie