Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Jesteśmy aktywni – neurofitness dla osób starszych


Lokalizacja

Kutno

Opis projektu

Projekt ten zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez rozpowszechnianie idei neurofitnessu.
Zadania w projekcie:
Projekt ten przeznaczony jest dla osób starszych. Działania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia będą skupiały się wokół seniorów, aktywizując ich do ciągłej pracy nad sobą, nad utrzymaniem niezależności i samodzielności. W podejmowanych działaniach zostanie wykorzystana m.in. technologia EEG Biofeedback, treningi funkcji poznawczych oraz prowadzone będą warsztaty radzenia sobie ze stresem.

- Treningi EEG Biofeedback. Są one świetnym sposobem na opóźnienie objawów demencji starczej, gdyż pozwalają na usprawnienie koncentracji uwagi, pamięci, pomagają osobom mającym problemy z depresją czy stresem. Osoby biorące udział w takich treningach otrzymują wizualną i dźwiękową informację o pracy ich mózgu w postaci gier animowanych wyświetlanych na ekranie komputera, poszczególne elementy gry odpowiadają określonym falom mózgowym. Dzięki temu można wzmacniać te częstotliwości, których mózg produkuje zbyt mało a obniżać te, które są zbyt wysokie. Technologia ta jest skuteczną metodą na poprawienie sprawności umysłu bez żadnych skutków ubocznych. Dzięki niej, człowiek uczy się odpowiedniego nastrajania swoich fal mózgowych, co spowalnia procesy otępienne ale także zwiększa kreatywność, wzmacnia motywację i pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Często treningi łączy się z psychoterapią.

- Warsztaty radzenia sobie ze stresem mają na celu poprawę ogólnego funkcjonowania osób starszych, poprawę ich samooceny, zwiększenie motywacji oraz zachętę do zdrowego trybu życia. Stres i depresja wiążą się z lękiem, przygnębieniem, konfliktami wewnętrznymi, niską samooceną, obniżonym poczuciem własnej wartości, nieumiejętnym stawianiem sobie celów, zaburzonym odbiorem świata. Wszystko to często wzrasta wraz z wiekiem – osoba starsza przestaje widzieć sens swojej egzystencji, traci chęci i radość życia. Na warsztatach będą poruszane tematy ogólnie związane ze stresem, uczestnicy dowiedzą się czym tak naprawdę jest stres, jak powstaje, jakie są jego rodzaje oraz poznają skuteczne sposoby zmniejszenia jego natężenia. Warsztaty będą bogate w praktyczne ćwiczenia służące relaksacji, która jest bardzo przydatna w terapii stresu. Spotkania grupowe to możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, wspólne szukanie dobrych sposobów radzenia sobie z przeszkodami, wzajemna motywacja do prowadzenia zdrowego trybu życia. Często najbliżsi z otoczenia osób starszych nie rozumieją ich problemów, dlatego też pragniemy zaangażować w to działanie najbliższe osoby.

- Treningi funkcji poznawczych. Z wiekiem słabnie zdolność przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji. Obniżeniu ulegają także funkcje poznawcze i sprawność intelektualna. Nie znaczy to jednak, że trzeba ten stan rzeczy akceptować. Podtrzymywanie i poprawa zdolności umysłowych jest procesem wymagającym systematyczności i czasu, warto jednak podjąć takie działanie - odpowiednie ćwiczenia pomagają utrzymać świeżość umysłu. Trening funkcji poznawczych to forma gimnastyki umysłu, która wspomaga ogólną sprawność mózgu. Najkorzystniejsze dla sprawności intelektualnej jest jej wszechstronne aktywizowanie. Podczas zajęć każda osoba będzie wykonywała zadania usprawniające m.in. pamięć, koncentrację, płynność i giętkość myślenia, kreatywność, spostrzegawczość, a wszystko to realizowane będzie w przyjemnej formie i przyjaznej atmosferze.

Uzasadnienie

Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika z występującego w wielu krajach europejskich, również w Polsce, zjawiska starzenia się społeczeństwa. Prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego obejmująca okres do 2050r. wskazuje na zmniejszenie się liczby dzieci (wiek 0-14 lat) i liczby dorosłych (wiek 15-59 lat), zwiększy się natomiast liczba osób starszych w wieku co najmniej 60 lat. W ostatnim roku prognozy udział osób 60+ w populacji Polski zwiększy się z 21,5 % w 2013r. do 40,4%. Z tego względu, należy podejmować jak najwięcej działań mających na celu zachowanie niezależności przez seniorów. Wspomniana niezależność warunkowana jest przez wiele czynników, a jednym z najważniejszych jest funkcjonowanie umysłowe. U osób w podeszłym wieku w pierwszej chwili zaobserwować można deficyty w sferze cielesnej – często osłabieniu ulegają narządy zmysłów, takie jak wzrok i słuch, znacząco obniża się sprawność fizyczna, motoryka, zarówno duża, jak i mała.  Efektem tych zmian jest ograniczanie wysiłku fizycznego i czynności wymagających dobrej sprawności ciała. Nie należy jednak zapominać, że ludzka egzystencja nie kończy się na sferze fizycznej – jest także sfera psychiki, możliwości intelektualne. Procesy myślowe i funkcje umysłowe z wiekiem również ulegają pogorszeniu, a to przecież one mają ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Dzięki nim można planować działania, rozwiązywać problemy, uczestniczyć w życiu towarzyskim, kulturalnym nawet, gdy fizyczność może już nie pozwalać na niektóre czynności. Osoby starsze nie muszą najczęściej już zajmować się pracą zawodową, mają więc więcej czasu na inne aktywności. Okres starości nie musi być przecież kojarzony ze stagnacją i bezczynnością – można go wykorzystać aktywnie i pożytecznie dla siebie czy innych. Nie wolno jednak zapomnieć o tym, że mimo, iż fizyczne możliwości ciała są mniejsze niż w przeszłości, to jednak umiejętności umysłowe powinny być stale podtrzymywane i trenowane, aby móc w pełni wykorzystać pozostałą część życia.
Przeprowadzone w 2012 r. badania dotyczące stylu życia i funkcjonowania poznawczego osób starszych wykazały, że wraz z wiekiem ulegają pogorszeniu umiejętności z zakresu giętkości poznawczej, skupienia uwagi oraz pamięci wzrokowo-przestrzennej. Umiejętności te są bardzo istotne w prawidłowym funkcjonowaniu – pozwalają w pełni uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym, z kolei ich brak skutkować może obniżeniem pewności siebie i chęci do podejmowania różnorakich działań samorozwojowych lub choćby rekreacyjnych. Bardzo częstym zjawiskiem jest wycofywanie się seniorów z tych dziedzin życia i ograniczanie się do podstawowych czynności, jak robienie zakupów i prace domowe. Starsi ludzie tracą zapał do spotkań towarzyskich, podróży czy wizyt w instytucjach kulturalnych, co może skutkować stagnacją i popadaniem w stany depresyjne. Dlatego właśnie tak istotne jest usprawnianie deficytowych funkcji poprzez regularne ćwiczenia i treningi.
Dzisiejszy świat nieustannie stawia przed wszystkimi ludźmi nowe wyzwania, często ci starsi nie zawsze nadążają za tak szybkim tempem rozwoju technologii, przepływu informacji, itp. Dlatego z wiekiem może wzrastać poczucie niskiej wartości, czy poczucie bezsensu. Są narażeni na wykluczenie społeczne. To bezpośrednio powoduje zwiększanie się poziomu stresu, a może nawet prowadzić do depresji. Seniorzy powinni uwierzyć, że ich życie ma cel i jeszcze wiele dobrego może ich spotkać. Są pełnowartościowymi ludźmi, którzy mają wpływ na swoją przyszłość. Trzeba tylko pokazać seniorom drogi, którymi mogą podążać oraz wyciągnąć pomocną dłoń w postaci działań, mających na celu  poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Oferta skierowana jest do osób w wieku 60+. Seniorzy pragnący zachować otwartość umysłu będą mogli skorzystać z proponowanych w ramach projektu działań. Istotne jest, aby osoby starsze nie poprzestawały pracować nad samorozwojem, rozumianym tutaj jako prowadzenie zdrowego trybu życia poprzez usprawnianie funkcji poznawczych, dbałość o zdrowie psychiczne oraz fizyczne, redukcję stresu i czynników depresyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1warsztaty radzenia sobie ze stresem – 2 grupy x 10h x 100 zł x 2 prowadzących4 000 zł
2treningi EEG Biofeedback – 40 os. x 10 treningów x 40 zł16 000 zł
3trening funkcji poznawczych – 40 os. x 10 treningów x 40 zł16 000 zł
4projekt i wydruk ulotek promujących projekt – 1 tys/szt x 0,50 gr500 zł
5kampania w mediach (informacja bezkosztowa na portalach społecznościowych)
6użyczenie sali na warsztaty od którejś z miejskich instytucji
Łącznie: 36 500 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez organizację warsztatów, treningów (neurofitness) oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach.
Proponowany projekt jest ogólnodostępny a jego zakres mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (ochrona zdrowia). Konieczne jest określenie zasad
rekrutacji oraz przeprowadzenie zgodnie z nimi naboru osób do uczestnictwa w projekcie.
Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 oraz w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zapewnienie możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów oraz podniesienia ich aktywności społecznej.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące ochrony zdrowia. Zgodnie z art 2 i art 3 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz.U. Z 2015 r , poz. 1916) zadania m.in. jednostek samorządu terytorialnego obejmują:
1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
3) promocję zdrowia;
4) profilaktykę chorób;
5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
(...)
Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy; wątpliwości budzą jedynie wskazane w projekcie świadczenia w zakresie psychoterapii. Jeśli świadczenia wskazane w projekcie z zakresu psychoterapii są finansowane przez inne powołane do tego organy, w tym NFZ, nie powinny być finansowane z budżetu gminy. Projekt jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Jesteśmy aktywni – neurofitness dla osób starszych” w wyżej wskazanym zakresie. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Realizacja zadania musi odbywać się w na terenie, do którego Miasto będzie posiadało tytuł prawny.