Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Au!tyzm - wiedza nie boli


Lokalizacja

Kutno

Opis projektu

Istotą projektu jest prowadzenie szerokiej edukacji oraz propagowanie wiedzy o autyzmie, uświadamianie społeczeństwa o potrzebie wczesnego rozpoznawania niepokojących symptomów i podjęcia terapii w celu m. in. zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci z autyzmem i ich rodzin. Projekt przewiduje szkolenia dla pracowników przedszkoli oraz chętnych rodziców. Zdobyta wiedza pozwoli na wczesną interwencję dzięki czemu da szansę dzieciom na możliwie samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.

Zadania w projekcie:

1. Szkolenia dla pracowników oświaty (przedszkola i żłobki w Kutnie) – bezpłatne szkolenia dotyczące:
- wczesnego wykrywania niepokojących symptomów,
- propagowania idei wczesnej diagnozy i terapii autyzmu,
- szerzenia wiedzy na temat sposobów pomocy dziecku z podejrzeniem autyzmu i jego rodzicom.

2. Dzień otwarty autyzmu – bezpłatne warsztaty dla rodziców, w celu:
- zwiększenia wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- uświadomienia potrzeby wczesnego rozpoczęcia procesu diagnostycznego
- uświadomienia potrzeby wczesnego rozpoczęcia oraz ciągłości terapii.

Uzasadnienie

Celem projektu jest przede wszystkim wzrost świadomości społecznej mieszkańców Kutna na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Najważniejszy w niniejszym projekcie jest proces uświadamiania i kształcenia osób pracujących w przedszkolach i żłobkach w zakresie zagadnień dotyczących wczesnego wykrywania niepokojących symptomów u małych dzieci.
Nie można ominąć faktu, że autyzm jest wg Organizacji Narodów Zjednoczonych jednym z najgroźniejszych problemów zaraz obok cukrzycy, raka czy AIDS. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są bardzo złożone i nadal stwarzają wiele problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jednakże badania i wiedza jaką już w tej chwili znamy jest na tyle bogata, że pozwala na wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka i dzięki temu możliwie wczesne rozpoczęcie oddziaływań terapeutycznych. Podjęcie terapii psychologicznej, edukacyjnej, sensorycznej w wielu przypadkach kończy się, jeśli nie pełnym, to przynajmniej znacznym sukcesem. Zadbanie o to, by w naszym mieście wiedza na temat autyzmu i powiązanych z nim zaburzeń była rozleglejsza pozwoli nauczycielom i rodzicom na wczesną (!) interwencję.
Niestety zjawisko zaburzeń ze spektrum autyzmu jest poważnym problemem społecznym. Bardzo często osoby z autyzmem doświadczają izolacji ze względu na występujące u nich problemy adaptacyjne oraz zaburzenia społeczno-komunikacyjne. Większość ludzi myśli bardzo stereotypowo – autyzm to rzadkość, z tego się wyrasta, to po prostu brak dobrego wychowania i niedbałość rodziców. Otóż, autyzm spotyka się coraz częściej, coraz więcej dzieci wykazuje niepokojące symptomy, a rodzice nadal zbyt mało wiedzą na ten temat co powoduje, że zbyt późno zaczynają szukać pomocy. Zwlekanie z diagnozą i terapią powoduje nasilanie objawów autyzmu, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności. Warto zauważyć, że rozwój cywilizacji powoduje, iż dzieci, u których można by wykształcić umiejętności społeczne (przy mniejszym nasileniu zaburzenia) nie są dostatecznie stymulowane w tym kierunku, wręcz odwrotnie – komputer i telewizja zastępują kontakt twarzą w twarz nasilając tego typu zaburzenia.
Wczesna diagnoza i odpowiednio wcześnie podjęta terapia może doprowadzić w efekcie do w miarę normalnego funkcjonowania dziecka autystycznego w społeczeństwie. Jeśli chodzi o przyczyny autyzmu  - są one różne i trudne do zdiagnozowania. Aby ta diagnoza mogła być wcześnie wykonana potrzebna jest niezbędna wiedza osób, które mają pierwszy kontakt z dzieckiem. Właśnie dlatego w projekcie bezpośrednio wezmą udział rodzice oraz nauczyciele przedszkolni.
Realizacja zaplanowanych działań w projekcie wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Kutno na lata 2014-2020 i pozwoli na stworzenie przyjaznych warunków dla osób z autyzmem oraz niwelowanie zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego. Dzięki popularyzacji promowane będą postawy wzajemnego szacunku i tolerancji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1szkolenie dla nauczycieli przedszkoli – 2 grupy x 2 spotkania x 3 h = 12 h ; 2 prowadzących x 100 zł/h = 2400 zł2 400 zł
2szkolenie dla rodziców – 2 grupy x 2 spotkania x 3 h = 12 h; 2 prowadzących x 100zł/h = 2400 zł2 400 zł
3projekt i wydruk ulotek informacyjnych – 1 tys/szt x 0,50 gr = 500zł500 zł
4gadżety promocyjne (np. długopisy i notesy)600 zł
5kampania w mediach (informacja bezkosztowa na portalach społecznościowych)
6sala użyczona od którejś z miejskich instytucji
Łącznie: 5 900 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat autyzmu, co pozwoli na wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka, diagnozowanie oraz podejmowanie wczesnej interwencji. Szkolenia i warsztaty zaplanowane w projekcie dostępne będą dla rodziców oraz nauczycieli (żłobki, przedszkola), a przeprowadzana kampania informacyjna w mediach skierowana będzie do wszystkich mieszkańców.

Proponowany projekt jest ogólnodostępny a jego zakres mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (ochrona zdrowia).

Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 oraz w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące edukacji publicznej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532):
§ 3. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności;
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Projekt dotyczy świadczeń w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom oraz pracownikom oświaty w żłobkach i przedszkolach poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach skierowanej do mieszkańców. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.|U. z 2013 poz. 532) Miasto Kutno może finansować przedmiotowe zadanie ale tylko w zakresie nauczycieli i rodziców dzieci w przedszkolu. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Autyzm – wiedza nie boli” w zakresie rodziców dzieci i nauczycieli w przedszkolach. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Realizacja zadania musi odbywać się na terenie, do którego Miasto będzie posiadało tytuł prawny.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Au!tyzm - wiedza nie boli

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie