Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. „Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej” - etap 2


Lokalizacja

Plac zabaw przy ul. Wybickiego i Kasztanowej

Skrócony opis

Powstanie nowoczesnego i bezpiecznego mini obiektu gimnastyczno - rekreacyjnego. Poprzez dokończenie rozpoczętej w 2017 roku modernizacji placu zabaw i siłowni plenerowej, tj. wymiana ogrodzenia, montaż monitoringu, uzupełnienie urządzeń zabawowych oraz bezpiecznego podłoża.

Opis projektu

Przy realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku pod tytułem „Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej” okazało się, że kwota 100000 złotych nie jest wystarczająca na całkowite zrealizowanie projektu. Szczególnie ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, szczególnie dzieciom, poprzez montaż odpowiedniego ogrodzenia, z uwagi na bliskość z ul. Kasztanową. Natomiast, aby zapobiec dewastacji urządzeniom zabawowym oraz fitness, a także użytkownikom konieczne jest zainstalowanie tzw. kamery monitoringu podłączonej do sieci miejskiej.

Zadania do wykonania:
1. Wymiana ogrodzenia na tzw. panelowe.
2. Montaż kamery monitoring.
3. Instalacja nowych dodatkowych urządzeń zabawowych tj. góra wspinaczkowa, karuzela.
4. Montaż bezpiecznego podłoża tj. sztuczna trawa.

Uzasadnienie

W 2017 roku nie wystarczyło środków finansowych na kompleksową modernizację placu zabaw. Nastąpiła konieczność doposażenia placu zabaw i zadbanie o bezpieczeństwo użytkowników oraz nowego sprzętu poprzez wymianę ogrodzenia oraz montaż monitoringu. Dzięki projektowi „Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej” nastąpi całkowite wykonanie projektu, który będzie spełniał oczekiwania mieszkańców osiedla. Projekt „Łącząc pokolenia" ma na celu zapewnić również:
1. Powstanie nowoczesnego i bezpiecznego mini obiektu rekreacyjno sportowego, który będzie łączyć elementy placu zabaw i siłowni plenerowej. Będzie ona przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców osiedla Tarnowskiego, a także dzieci z przedszkola miejskiego nr 17 „Niezapominajka".
2. Pobudzenie aktywności mieszkańców.
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Poprawa jakości życia i stworzenie możliwości bezpiecznej zabawy dla dzieci i odpoczynku dla dzieci i dorosłych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana ogrodzenia16 000 zł
2Montaż kamery monitoringu30 000 zł
3Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych24 000 zł
4Zakup i położenie bezpiecznej nawierzchni30 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ INWESTYCJI

Projekt ogólnodostępny.
Lokalizacja - teren przy RSM "PIONIER" w Kutnie, działka nr ewid. 1129/3, 1129/4, 1156. Właścicielem działem jest Miasto Kutno, działki 1129/4 i 1156 w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych i RSM "PIONIER" w Kutnie, ul. Staszica 21.
Do wniosku została dołączona zgoda RSM "PIONIER" w Kutnie na realizację 2 etapu. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia.
Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.
Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Łącząc pokolenia – od placu zabaw do siłowni plenerowej – etap 2. Kutno, ul. Wybickiego/ Kasztanowa” pod warunkiem realizacji zadania na terenach do których Miasto posiada tytuł prawny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie będzie realizowane na terenach stanowiących własność Miasta Kutno. Dwie z trzech działek na których planowana jest Inwestycja są w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych i RSM „Pionier „ w Kutnie. Do wniosku załączona została zgoda RSM „Pionier” w Kutnie. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie będzie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.