Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Kutnowski ogród doświadczeń


Lokalizacja

Tereny zielone przy ul. Zamkowej.

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego,edukacyjnego ogrodu doświadczeń z urządzeniami/instalacjami prezentującymi różne zjawiska fizyczne ze stref :nauki,optyki,iluzji i muzyki. Elementy konstrukcyjne mają stanowić centrum doświadczeń dla najmłodszych i dorosłych w formie zabawy i nauki. Wszyscy chętni będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić doświadczenia oraz poznać kilka praw nauki.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego,edukacyjnego ogrodu doświadczeń z urządzeniami/instalacjami prezentującymi różne zjawiska fizyczne ze stref :nauki,optyki,iluzji i muzyki. Elementy konstrukcyjne mają stanowić centrum doświadczeń dla najmłodszych i dorosłych w formie zabawy i nauki. Wszyscy chętni będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić doświadczenia oraz poznać kilka praw nauki. Przy każdym urządzeniu stanie tabliczka z instrukcją działania oraz tabliczka z ogólnym regulaminem.Będzie to rodzaj całorocznego,plenerowego muzeum nauki, w którym wszystkiego można,(a nawet trzeba) dotknąć,uruchomić.Urządzenia pozwalające na przeprowadzenie eksperymentów mają za zadanie dostarczyć dzieciom wiedzy na temat zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych- np.wir wodny,głuchy telefon,kołyska Newtona,opierających się na zjawiskach optycznych i iluzji- m.in.kalejdoskop,krzywe zwierciadła,koła optyczne,naukowy Hex oraz muzycznych: rury deszczowe,ksylofon,panel muzyczny.Zamontowane urządzenia nie będą wymagały wyrównania terenu,ani skomplikowanych prac ziemnych,co znacznie obniża koszt całej inwestycji.Do ich montażu nie jest również konieczne stosowanie drogich nawierzchni bezpiecznych.Konstrukcje instalacji wykonane są ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo,dzięki czemu są wytrzymałe na warunki atmosferyczne i nie wymagają takiej konserwacji jak przy drewnianych placach zabaw. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.Teren zostanie także wyposażony w elementy małej architektury takie jak: ławki,kosze na śmieci,stojak na rowery.

Uzasadnienie

Poznawanie świata za pomocą różnych zmysłów jest niezwykle istotne i potrzebne Nie od dziś wiadomo,że najskuteczniejszą ścieżką zdobywania przez dzieci wiedzy jest nauka połączona z zabawą.Działanie przez doświadczenie zachęca do eksperymentowania z nauką,angażuje wszystkie zmysły i pobudza do samodzielnego zdobywania wiedzy.Powiększenie asortymentu parku/terenów zielonych o stanowiska doświadczalne zwiększy ich funkcjonalność i atrakcyjność oraz zapewni dzieciom szersze możliwości obcowania ze zjawiskami fizycznymi w praktyce.Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni przyczyni się do tego,by dzieci częściej i chętniej przebywały na świeżym powietrzu.Ze względu na dostosowanie urządzeń do korzystania z nich zarówno przez dorosłych,jak i dzieci będzie można do eksperymentowania zachęcić całe rodziny (także osoby z niepełnosprawnością ruchową). Wyjątkowe na skalę regionu miejsce umożliwi m.in.eksperymenty z dźwiękiem,barwą,kształtem,światłem,przyciąganiem i wodą. Kutnowski Ogród Doświadczeń zapewni wszystkim nową przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną.Dzieci zyskają bezpieczne miejsce,pobudzające je do samodzielnego działania i zdobywania wiedzy naukowej, a rodzice idealne miejsce spotkań do wzmacniania więzi rodzinnych.Przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców,ale również rodzinną atrakcją turystyczną miasta.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu12 375 zł
2Zakup,transport,montaż urządzeń/instalacji123 000 zł
3Oznakowanie- tabliczki informacyjne + tabliczka z regulaminem3 045 zł
4Wykonanie i montaż dodatkowych elementówzagospodarowania (ławki,kosze na śmieci,ścieżki,stojak na rowery)6 614 zł
5Utrzymanie i konserwacja (przeglądy gwarancyjne)4 805 zł
Łącznie: 149 839 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kutnowski ogród doświadczeń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie