Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Uporządkujmy ulicę Wybickiego


Lokalizacja

Działka nr 422/22 i 424/10. Teren na którym ma zostać wykonana inwestycja jest własnością gminy.

Skrócony opis

W 2021 roku ulica Wybickiego w Kutnie została kompleksowo wyremontowana oraz przebudowana. Uzupełnieniem inwestycji będzie montaż dwóch wiat śmietnikowych na pięć kontenerów . Przy bloku Wybickiego 12 powstanie parking samochodowy o rozmiarze 20 x 6 metrów, który będzie na podbudowie z kruszywa.  W wolnych miejscach na ulicy zostaną posadzone drzewa .

Opis projektu

W ramach projektu pod tytułem ,, Uporządkujmy  ulice Wybickiego " zostaną zakupione i zamontowane dwie wiaty śmietnikowe  na pięć kontenerów . Przy bloku nr 12 powstanie parking o powierzchni  120 metrów na podbudowie z kruszywa , dzięki  czemu na osiedlu przybędzie  sześć dodatkowych miejsc parkingowych. Planuje się również nasadzenie 10 sztuk drzew. Dzięki  realizacji tego projektu  walające się i niezabezpieczone śmieci przestaną zanieczyszczać ulicę. Pozostawione przez okolicznych mieszkańców nieczystości będą prawidłowo segregowane i nie będą zaśmiecać ulicy.

Uzasadnienie

Celem tego projektu jest dokończenie zaczętej w 2021 roku inwestycji przebudowy ulicy Józefa Wybickiego . Brak zamontowanych w tamtym czasie dwóch  wiat śmietnikowych na osiedlu, doprowadziło do ogromnego bałaganu na ulicy , na skutek walających się śmieci oraz braku możliwości  ich segregacji. Niewykorzystane puste miejsce przy bloku numer 12 pozbawiło mieszkańców dodatkowych sześciu  miejsc parkingowych. Projekt ten kierowany jest do mieszkańców ulicy Wybickiego . Jego realizacja wpłynie w znaczny sposób na poprawę komfortu ich codziennego funkcjonowania oraz polepszenia wizerunku ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie ławek i stojaków na rowery2 800 zł
2Utwardzenie terenu kruszywem12 000 zł
3Wykonanie nasadzeń na terenach zielonych (drzewa i krzewy)35 000 zł
Łącznie: 49 800 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Uporządkujmy ulicę Wybickiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie