Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u


Lokalizacja

Aleja ZHP 8, teren nad siedzibą Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u

Skrócony opis

Budowa parkingu. Utwardzenie terenu kostką brukową, wyznaczenie miejsc postojowych, wykonanie zjazdu z Al. ZHP na parking.

Opis projektu

Budowa parkingu. Utwardzenie terenu kostką brukową, wyznaczenie miejsc postojowych, wykonanie zjazdu z Al. ZHP na parking.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest wybudowanie parkingu, a tym samym ułatwienie dojazdu i parkowanie przed instytucjami: Hospicjum Kutnowskim i KRUS-em.

Hospicjum Kutnowskie oraz KRUS posiadają swoje siedziby w bloku przy ulicy Aleja ZHP 8 w Kutnie. Ze względu na swą działalność codziennie z ich usług korzysta duża liczba interesantów, zarówno mieszkańców Kutna jak i powiatu kutnowskiego. W znacznej większości są to osoby starsze, a wśród nich: inwalidzi, emeryci, renciści, opiekunowie osób objętych opieką paliatywną. Pomimo że instytucje te prowadzą działalność od kilkunastu lat, przed ich siedzibami nie ma parkingu. Problem braku parkingu zlokalizowanego przy tych instytucjach, zmusza interesantów do poszukiwania wolnych miejsc postojowych na okolicznych parkingach osiedlowych, gdzie i tak występuje olbrzymi deficyt miejsc postojowych. Wobec braku wolnych miejsc, interesanci często parkują pojazdy w miejscach niedozwolonych: na trawnikach, na wprost wejść do klatek schodowych, na chodnikach w sposób utrudniający korzystanie z nich, na przejściu dla pieszych, czy też na ulicy w miejscach objętych zakazami zatrzymywania. Takie zachowania są często przyczyną konfliktów pomiędzy mieszkańcami, a interesantami. W drastycznych przypadkach dochodzi nawet do interwencji służb porządkowych.

Brak własnego parkingu, to jednak największy problem dla korzystających z pojazdów służbowych Hospicjum Kutnowskiego. Pracownicy Hospicjum często borykają się z problemem znalezienia wolnego miejsca na postój w pobliżu miejsca pracy. Często zmuszeni są pozostawiać pojazdy w znacznej odległości, co wiąże się z potrzebą przenoszenia do oddalonego budynku Hospicjum niezbędnego sprzętu.

Wybudowanie parkingu z przeznaczeniem dla tych instytucji znacząco ułatwi i usprawni pracą pracownikom Hospicjum, ułatwi możliwość dojazdu interesantom do Hospicjum i KRUS-u a także umożliwi parkowanie własnych pojazdów pracownikom tych instytucji. Wpłynie znacząco lub też w całości zlikwiduje sytuacje konfliktowe pomiędzy mieszkańcami ulicy Aleja ZHP a interesantami. Zmniejszy również problem wolnych miejsc na parkingach osiedlowych przy wymienionej ulicy, co dla mieszkańców ma znaczenie priorytetowe.

Projekt kierowany jest w równej mierze do mieszkańców ulicy Aleja ZHP, jak również interesantów i pracowników Hospicjum Kutnowskiego oraz KRUS-u.

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie