Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej


Lokalizacja

autobusy komunikacji miejskiej przewożące pasażerów po całym mieście

Opis projektu

Zakup i montaż w autobusach MZK sp. z.o.o. w Kutnie zestawów informacji głosowej i wizualnej. Kanał wewnętrzny automatycznie informuje głosowo pasażerów o kolejnych przystankach, a na elektronicznych tablicach wewnętrznych i zewnętrznych wyświetlane są ich nazwy.  

Uzasadnienie

Zakup i montaż zestawów zapowiadających oraz tablic elektronicznych informujących o numerach linii i przystankach w autobusach miejskiej komunikacji w Kutnie. Systemy te są niezwykle ważnym elementem ułatwiającym niewidomym i głuchoniemym korzystanie z transportu publicznego. Autobusy wyposażone w elektroniczne tablice widoczne są nawet z dużej odległości, co ułatwia ich identyfikację. Do prowadzenia aktywnego życia człowieka potrzebna jest swoboda przemieszczania się po najbliższej okolicy. Dostępność komunikacji miejskiej w przypadku osób niepełnosprawnych jest jednym z głównych elementów na podjęcie decyzji o wyjściu z domu i podjęciu aktywności w  życiu społecznym i zawodowym. Upośledzenie jednego z głównych organów zmysłowych, jakim jest wzrok i słuch stają się dla tej grupy osób przeszkodą w codziennym życiu. Do utrudnień tych dodać należy także trudności w komunikowaniu się dotyczącą przede wszystkim osób niedosłyszących i głuchoniemych. W naszym mieście aktywnie działają organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Działalność ta wskazuje na potrzebę aktywizowania osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych i niedosłyszących. Polski Związek Głuchych Koło terenowe w Kutnie zrzesza ponad 100 członków, a Polski Związek Niewidomych ponad 160. W mieście działalność edukacyjną głuchoniemych i niedosłyszących prowadzi Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 przy ulicy Kościuszki 24. Program nauczania realizowany jest od szkoły podstawowej, gimnazjum po szkołę zawodową. Z placówki korzystają zarówno mieszkańcy miasta, najbliższej okolicy, jak i oddalonych miejscowości ościennych województw. Samodzielne korzystanie z miejskiej komunikacji jest w tym wypadku jedną z form usamodzielnienia się, które jest niezwykle istotne w życiu. Wprowadzenie głosowego i wizualnego powiadamiania o przystankach niezwykle ułatwi funkcjonowanie tej grupy mieszkańców. Podkreślić należy, iż w mieście kursują już 3 autobusy wyposażone w zestawy informujące, jest to jednak zdecydowanie za mało. Pojazdy te kursują na różnych liniach. Dzięki tej inwestycji zaistnieje możliwość stałego przypisania autobusu do najczęściej uczęszczanych przez osoby z różnymi stałymi i czasowymi dysfunkcjami słuchu i wzroku trasach i będą mogły dzięki temu bezproblemowo dojechać do szkoły, pracy, szpitala, przychodni lekarskiej, sklepu, rodziny, itp. W wielu przypadkach dzięki miejskiej komunikacji niepełnosprawni mogą zrealizować codzienne czynności. Podkreślić należy, iż przyszłość każdej aktywnej osoby niepełnosprawnej w bardzo dużym stopniu zależy od możliwości swobodnego przemieszczania się. Z komunikacji korzystają również osoby z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach inwalidzkich oraz osoby starsze, dla których ważne jest wcześniejsze powiadomienie o docelowym przystanku. Inwestycja ułatwi dojazd do przychodni lekarskiej, szpitala oraz na rehabilitację. Projekt ten dotyczyć będzie całego lokalnego społeczeństwa, tj. dzieci, młodzieży szkolnej, dojeżdżających do pracy, osób starszych, niepełnosprawnych oraz przyjezdnych. Dodatkowym atutem jest to, iż jest to inwestycja długoterminowa, która przez lata będzie służyła pasażerom komunikacji miejskiej. Projekt zgodny jest z zatwierdzoną Strategią Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 - w dwóch głównych celach strategicznych.

1) Cel Strategiczny II Rozwój Infrastruktury - Cel szczegółowy 2 Poprawa systemu transportowego
2) Cel Strategiczny III Wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia - Cel 7 Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie