Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Nowoczesna biblioteka


Lokalizacja

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno

Skrócony opis

W ramach projektu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie ma pozyskać nowoczesne wyposażenie multimedialne i komputerowe.

Opis projektu

Główne działania związane z realizacją  zadania to zakup: 10 laptopów, 5 komputerów stacjonarnych,  2 ekranów informacyjnych, konsoli X-box ONE+kinet+2 gry ruchowe, komputera stacjonarnego dla niepełnosprawnych, Biblioboxu, podłogi interaktywnej i samoobsługowego stanowiska xero/skaner.

Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom Kutna korzystać z innowacyjnych i nowoczesnych funkcji Biblioteki. Instytucja zwiększy swoją atrakcyjność społeczną.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest unowocześnienie i poszerzenie usług Biblioteki, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, wsparcie grup niepełnosprawnych, uatrakcyjnienie działań bibliotecznych.

Zakup laptopów umożliwi organizację warsztatów z robotyki dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla dorosłych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym: seniorów, bezrobotnych. Ekrany informacyjne posłużą zwiększonej komunikacji i promocji działań Biblioteki. Dwa komputery stacjonarne, konsola i podłoga interaktywna zwiększą atrakcyjność prowadzonych zajęć dla dzieci. Bibliobox ułatwi wszystkim czytelnikom całodobowy zwrot wypożyczonych książek - bez względu na godziny otwarci Biblioteki. Jeden z komputerów w czytelni będzie przeznaczony dla czytelników starszych i niepełnosprawnych (wyposażony w odpowiednie oprogramowanie). W Dziale Audiowizualnym komputer stanie się stanowiskiem odsłuchowym. Samodzielne stanowisko dla czytelników xero/skan unowocześni i poszerzy usługi Biblioteki. Projekt Nowoczesna Biblioteka adresowany jest do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Biblioteki i jej wartości promocyjnej.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nowoczesna biblioteka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie