Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap.


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Krasińskiego oraz 1-go Maja i 3-go Maja .

Skrócony opis

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa na kutnowskiej Wenecji poprzez zakup 2 kamer obrotowych służących do monitoringu i ich montażu na skrzyżowaniach ulic 1-go Maja i Krasińskiego oraz 1-go Maja i 3-go Maja. Kamery  będą podłączone do monitoringu miejskiego.  

Opis projektu

Umieszczenie kamery na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Krasińskiego pozwoli na monitorowanie ulicy Krasińskiego w obydwu kierunkach  (dwa sklepy spożywcze) oraz ulicy 1-go Maja wzdłuż której jest umiejscowiony parking dla samochodów. Natomiast druga kamera przy ulicy 3-go Maja pozwoli na monitorowanie terenów przy dworcu PKP oraz skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego które według Policji jest uznane za jedna z bardziej niebezpiecznych w Kutnie. Montaż kamer obrotowych należy wykonać na istniejących słupach oświetleniowych.
Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wenecja oraz osób tam przebywających, a także wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo zaparkowanych samochodów.  Ponadto jedna z kamer będzie swoim zasięgiem obejmować tereny przy dworcu PKP które są szczególnie newralgiczne ze względu na duży ruch osób podróżujących .

Uzasadnienie

Głównym celem realizacji projektu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa osób i mienia. Zainstalowanie kamer pozwoli w większym stopniu ograniczyć a nawet wyeliminować ewentualne akty wandalizmu do których dochodziło na tym terenie. Ponadto zostanie zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przemieszczających się .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż kamer obrotowych49 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie