Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 27

27. Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE!


Skrócony opis

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów. Będzie to miejsce aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkańców naszej dzielnicy. Zakup urządzeń przyciągnie zarówno młodzież, jak i dorosłych, odciągnie ich od komputerów, zabije nudę.

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy, a realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i dostępność miejsc wypoczynku, aby dzieci i cała społeczność dzielnicy miło spędzały czas w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Zakup urządzeń o średnim stopniu trudności zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych nie wyłączając seniorów, poprawi jakość życia mieszkańców. Wpłynie to też korzystnie na wizerunek Osiedla. Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni jest dla mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Nasadzenie róż znacząco poprawi wizualny odbiór osiedla, zapoczątkuje proces urządzania zieleni z prawdziwego zdarzenia, podniesie walory estetyczne osiedla i miasta "Kutno - miasto róż".

Plac zabaw jest częścią okolicy - położony w otoczeniu domów jednorodzinnych i dużego osiedla mieszkaniowego. W okolicy nie ma innego placu zabaw, więc z należącego do Osiedla placu zabaw korzystają dzieci mieszkające w pobliżu, co korzystnie wpływa na integrację z lokalną społecznością.

Z realizacji zadania skorzystają różnorodne grupy społeczne i wiekowe.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy, a realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i dostępność miejsc wypoczynku, aby dzieci i cała społeczność dzielnicy miło spędzały czas w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Zakup urządzeń o średnim stopniu trudności zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych nie wyłączając seniorów, poprawi jakość życia mieszkańców. Wpłynie to też korzystnie na wizerunek Osiedla. Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni jest dla mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Nasadzenie róż znacząco poprawi wizualny odbiór osiedla, zapoczątkuje proces urządzania zieleni z prawdziwego zdarzenia, podniesie walory estetyczne osiedla i miasta "Kutno - miasto róż".

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie