Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Sadzimy róże małe i duże


Skrócony opis

Sadzimy róże małe i duże w naszym mieście. Niech kwitną przed blokami, w których zamieszkują kutnianie. Zakupione w ramach budżetu obywatelskiego 5000 sztuk sadzonek krzewów róż, rozdane zostaną 500 mieszkańcom bloków, którzy posadzą je w ogródkach, by były ozdobą osiedli mieszkaniowych naszego miasta.

Opis projektu

Misją Kutna jest stwarzanie warunkow do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny "kapitał róży" po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągać, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. Diagnoza wykonana do Strategii Rozwoju Miasta Kutna wykazała, że mieszkańcy nie postrzegają swojego miasta jako atrakcyjnego do życia. Ponadto wskazuje na niedostateczną dbałość mieszkańców o jego estetykę, nieznajomość własnego podłoża historyczno-kulturowego. Jako szansę dla rozwoju wskazuje wzrost poczucia wartości u mieszkańców wynikający z poczucia udziału we wspólnocie miejskiej i uczestniczenia w jej tradycji. W związku z wprowadzaniem w życie strategii marki miasta Kutno - "Kutno miasto róż" działania w projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w budowanie marki Miasta Kutna. Jedynie zaangażowanie mieszkańców w takie działania przyniesie efekt w postaci zmiany postaw z obojętnych (wskazywanych w analizie SWOT) na pielęgnujące tradycje i angażujące się w działania społeczne i wspólnotowe.

Głównym celem jest wzrost liczby mieszkańców Kutna w różnym przedziale wiekowym angażujących się w działania i inicjatywy lokalne. Cele szczegółowe: wzrost wiedzy praktycznej około 500 mieszkańców miasta Kutna na temat marki Miasta Kutno, pielęgnacji i sadzenia róż, tradycji różanej w Kutnie, wzrost zaangażowania mieszkańców miasta w poprawę estetyki swojego miasta poprzez sadzenie i pielęgnację róż w przyblokowych ogródkach. Integracja społeczności lokalnych miasta z różnych grup wiekowych.

Projekt jest kierowany do mieszkańców Kutna w różnej kategorii wiekowej zamieszkałych w blokach będących w zarządzie TBS, ZNM, RSM "Pionier".

Uzasadnienie

Głównym celem jest wzrost liczby mieszkańców Kutna w różnym przedziale wiekowym angażujących się w działania i inicjatywy lokalne. Cele szczegółowe: wzrost wiedzy praktycznej około 500 mieszkańców miasta Kutna na temat marki Miasta Kutno, pielęgnacji i sadzenia róż, tradycji różanej w Kutnie, wzrost zaangażowania mieszkańców miasta w poprawę estetyki swojego miasta poprzez sadzenie i pielęgnację róż w przyblokowych ogródkach. Integracja społeczności lokalnych miasta z różnych grup wiekowych.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sadzimy róże małe i duże

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie