Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. "Barnaba" - sensoryczny plac zabaw


Lokalizacja

Sensoryczny plac zabaw "Barnaba" powstanie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie przy ul. Przemysłowe 6. Teren jest własnością powiatu kutnowskiego, oddany w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest utworzenie przy SOSW Nr 1 w Kutnie sensorycznego placu zabaw "Barnaba", dostosowanego do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Kutna.
Innowacyjny, pierwszy tego rodzaju w naszym mieście obiekt zostanie wyposażony w urządzenia, które poprzez swoje działanie polisensoryczne sprzyjać będą ogólnemu rozwojowi dzieci.

Opis projektu

Celem realizacji projektu  jest stworzenie w naszym mieście przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nowatorskiego obiektu przeznaczonego do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych, miejsca, które sprzyjać będzie ogólnemu rozwojowi dzieci niepełnosprawnych na miarę ich indywidualnych możliwości, ale również relaksowi i integracji.

Pomysł, aby rehabilitacja odbywała się nie tylko w zamkniętej przestrzeni, lecz w warunkach naturalnych, w otoczeniu przyrody, w miejscu przypominającym ogród, zrodził się w głowach rodziców i terapetów. W wyniku przeprowadzonego rekonesansu szybko zorientowaliśmy się, że w Kutnie i okolicach nie ma placu zabaw, który pełniłby funkcje terapeutyczne i był dostosowany do potrzeb dzieci z zaburzoną sensoryką. Projekt dotyczy zatem problemu braku na terenie naszego miasta placu zabaw spełniającego oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Realizacja zadania pozwoli:

*poprawić jakość życia i warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie pierwszego na terenie miasta, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia, atrakcyjnego miejsca, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb i sprzyjającego ich rozwojowi i rewalidacji,
*zaspokoić potrzeby rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne, zminimalizować ich poczucie osamotnienia w problemie, stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, czy dzielenia się wsparciem emocjonalnym, dać poczucie, że ich problemy są dostrzegane i ważne dla lokalnego środowiska,
*podnieść walory estetyczne oraz prestiż Kutna, jako miasta otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
*stworzyć bezpieczne, ogólnodostępne miejsce do zabaw i integracji, ale przede wszystkim sprzyjające szeroko rozumianej terapii i usprawnianiu.
Nowatorski i pierwszy tego rodzaju obiekt w mieście będzie przeznaczony nie tylko dla uczniów naszej placówki, ale dla wszystkich dzieci posiadających różnego rodzaju niepełnosprawności z terenu miasta Kutna. Po zakończeniu realizacji będzie on ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:00 i zostanie opatrzony tabliczką informacyjną. Dzieci będą mogły korzystać z placu pod opieką rodziców lub opiekunów.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu  jest stworzenie w naszym mieście przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nowatorskiego obiektu przeznaczonego do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych, miejsca, które sprzyjać będzie ogólnemu rozwojowi dzieci niepełnosprawnych na miarę ich indywidualnych możliwości, ale również relaksowi i integracji.

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Barnaba" - sensoryczny plac zabaw

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie