Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych


Lokalizacja

ulice: Kościuszki, Kasztanowa, Oporowska, Wodna, Łąkoszyńska i Królewska

Skrócony opis

Projekt obejmuje przede wszystkim budowę krótkich brakujących fragmentów dróg dla rowerów w celu połączenia istniejących odcinków. W ramach projektu przewiduje się również wyznaczenie brakujących przejazdów dla rowerzystów w ciągu istniejących dróg rowerowych, a także odpowiednie oznakowanie.

Opis projektu

Projekt obejmuje przede wszystkim budowę krótkich brakujących fragmentów dróg dla rowerów w celu połączenia istniejących odcinków. W ramach projektu przewiduje się również wyznaczenie brakujących przejazdów dla rowerzystów w ciągu istniejących dróg rowerowych, a także odpowiednie oznakowanie.

Uzasadnienie

Celem projektu jest ulepszenie istniejących dróg rowerowych w Kutnie, a także budowa nowych, krótkich odcinków. Głównym problemem, który napotykają rowerzyści jeżdżący po drogach rowerowych w naszym mieście jest brak ciągłości tych dróg oraz niejednoznaczne ich oznakowanie. Sporym mankamentem jest także brak wyznaczonych przejazdów dla rowerów. Realizacja tego projektu pozwoli na bardziej komfortowe poruszanie się po drogach rowerowych oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów. Projekt jest kierowany przede wszystkim dl licznej grupy mieszkańców Kutna, która jeździ na rowerach, ale także do potencjalnych przyszłych użytkowników sieci dróg rowerowych, którzy widząc, że drogi rowerowe stają się wygodne i bezpieczne z chęcią zaczną po nich jeździć.

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie