Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Sala integracji sensorycznej


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie ul. Zamoyskiego 1

Skrócony opis

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie jest jedyną placówką w powiecie z oddziałami integracyjnymi. Szkoła posiada wykształconą kadrę specjalistów do spraw terapii integracji sensorycznje. Sali SI miałaby wspomagać terapię dzieci z zaburzeniami w zakresie prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych, takich jak ruch, dźwięk i dotyk.

Opis projektu

W naszej szkole uczą się dzieci z całego powiatu kutnowskiego. Szkoła będzie mogła w pełni realizować zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie terapii SI. Szczególnie jest to ważne w przypadkach dzieci ze spektrum autyzmu, które potrzebują wspomagania terapeutycznego do prawidłowego funkcjonowania w środowisku i prawidłowego odbioru bodźców z otaczającego świata. Podstawowe rodzaje dysfunkcji integracji sensorycznej dotyczą zakłóceń funkcji ruchowych (w tym reakcji posturalnych, ruchów oczu, koordynacji ruchowej), funkcji somatosensorycznych związanych z odbieraniem wrażeń czuciowych, dotykowych oraz zakłóceń procesu lateralizacji. Zakłócenia odbioru informacji płynących z poszczególnych kanałów sensorycznych mogą przejawiać się nadreaktywnością lub podreaktywnością na bodźce bądź zmienną reakcją na nie. Pierwszy rodzaj dysfunkcji to problemy związane z rejestracją bodźców wejściowych. Dzieci autystyczne charakteryzują się nieadekwatną pracą tej części mózgu. Najczęściej nie zauważają bodźców słuchowych i przedsionkowych. Niektóre dźwięki są w ogóle pomijane, a niektore wywołują zbyt silne reakcje. Także unikają wrażeń wizualnych, mając bardzo ograniczony kontakt wzrokowy,patrząc przez ludzi, nie interesują się zabawkami,koncentrując wzrok na detalach, liniach używając widzenia peryferycznego. Prawdopodobnie zakłócona jest praca jąder przedsionkowych, które są odpowiedzialne za rejestracje bodźców przedsionkowych i wzrokowych. Równie często zdarzają się kłopoty z rejestracją wrażeń smakowych i węchowych, kiedy dziecko nie reaguje nawet na silne zapachy czy też poszukuje intensywnych smaków. Typowy dla dzieci autystycznych jest brak reakcji na bodźce bólowe, kiedy prezentują zachowania autoagresywne, tj. gryzienie się, szczypanie. Niektóre z nich mogą jednak wykazywać ogromną nadwrażliwość na struktury rzeczy. Dotyczy to np. konsystencji pokarmów, gdy ziecko nie toleruje pokarmów stałych tylko płynne, unikając gryzienia i żucia.

Dzieci z diagnozą autyzmu prferują często mocne bodźce czuciowe dążąc do silnych doznań proprioceptywnych. Tylko bardzo silne takie doznania są rejestrowane przez mózg.

Drugi rodzaj zakłóceń procesów sensorycznych u autystyków to zaburzenie modulacji danych wejściowych. Dotyczy to głównie bodźców przedsionkowych i dotykowych. Objawia się to niepewnością grawitacyjną i nadwrażliwością dotykową. Występuje niespójna reakcja na bodźce, raz nadmierna wrażliwość lub brak reakcji na stymulację zewnętrzną. Dzieci autystyczne cechują się intensywnym poszukiwaniem doznań i jednoczesną ogromną na nie reaktywnością. System nerwowy nie potrafi uruchamiać procesów pobudzania i hamowania informacji na tyle właściwie, aby reakcja ruchowa była dostosowana do siły i rodzaju bodźca. Może to być przyczyną trudności w integrowaniu różnych wrażeń, co powoduje zakłócenia procesu uczenia się wyczucia przestrzeni i relacji przestrznych między różnymi obiektami. Dziecko ma kłopoty z tworzeniem stałego obrazu, a co za tym idzie reprezentacji przedmiotu, bo nie potrafi łączyć informacji o obiekcie. Może to powodować poczucie dyskomfortu i dezorganizację zachowania szczególnie w nowych sytuacjach. Każda dodatkowa zmiana wywołuje zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Dziecko ma poczucie utraty kontroli nad docierającymi do niego bodźcami zewnętrznymi. Ponieważ występują trudności z odbiorem i modulacją bodźców słuchowych utrudniona jest percepcja mowy.

Bez prawidłowego odczytywania informacji ze skóry, mięśni, stawów, zmysłu

Uzasadnienie

Metoda terapii SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Z powodzeniem stosuje się ją jednak jako metodę komplementarną w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonych umysłowo, autystycznych i niewidomych. Terapia i teoria SI może być wykorzystywana także w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegamy późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym. Jak przedstawiliśmy powyżej, bez prawidłowego współgrania zmysłów, człowiek nie jest w stanie funkcjonować na odpowiednim poziomie. Trudność sprawiają mu podstawowe czynności z dnia codziennego. Dlatego tak ważne jest, by wszystkie dzieci, ze spektrum autyzmu, z porażeniem mózgowym, z trudnościami w uczeniu się, czy dzieci grupy ryzyka okołoporodowego miały miejsce, w którym pod czujnym okiem specjalistów, będą mogły usprawniać zaburzone funkcje.

Zweryfikowany pozytywnie