projekt nr 44

44. Przejście dla pieszych Krasińskiego/Łęczycka


Lokalizacja

Ulica Krasińskiego

Skrócony opis

Projekt obejmuje wyznaczenie przejścia dla pieszych:  Przez ulicę Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Łęczycką,

Opis projektu

Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Łęczycką oraz wyznaczenie krótkiego kontrapasa rowerowego umożliwiającego wjazd rowerem na istniejącą drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Krasińskiego. - Załącznik 1

Uzasadnienie

Brak przejścia przez Krasińskiego obniża bezpieczeństwo osób idących ulicą Mickiewicza w stronę wiaduktu na ulicy Łęczyckiej. Jest to jedyny trakt pieszy łączący centrum z osiedlem Łęczycka i na całej jego długości brakuje przejścia w tym jednym miejscu. Krótki kontrapas dla rowerzystów umożliwi wjazd na istniejącą drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Krasińskiego od strony ulicy Łęczyckiej i Mickiewicza. Należy pamiętać, że miasta są przede wszystkim dla ludzi, a wśród mieszkańców są dzieci, rodzice z małymi dziećmi w wózkach, osoby starsze i niepełnosprawne. Nie można tworzyć sztucznych barier przez które czas dojścia do celu znacznie się wydłuża, a dla niektórych są to bariery w ogóle nie do pokonania. Brak przejścia to dla pieszego kilka minut straty, a nowe przejście to dla kierowcy jedynie kilka sekund straty. To nie przepustowość ulic w centrum miasta jest najważniejsza, lecz wygoda jego mieszkańców, dlatego nie można wszystkiego podporządkowywać komunikacji samochodowej, a właśnie promować alternatywne sposoby przemieszczania się (komunikacja miejska, rowery, chodzenie pieszo). Nie sztuką jest zakazać przechodzenia przez jezdnię - sztuką jest je tak zaprojektować, żeby było bezpieczne i wygodne dla pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie8 000 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna

Po rozmowach z projektodawcą usuwa się pkt. 2 i 3 projektu.

W opinii Wydziału realizacja tego zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania z ul. Łęczycką

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Załączniki