projekt nr -

-. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łódzkiej


Lokalizacja

Prawa strona ulicy Łódzkiej od numeru 14 do numeru 66A (odcinek 500 metrów).

Skrócony opis

Opracowanie projektu dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Łódzkiej.

Opis projektu

Wykonanie projektu dokumentacji technicznej (plany, szkice, uzgodnienia, itp.) oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb mieszkańców ulicy Łódzkiej na odcinku 500 metrów.
Powyższe wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców oraz pozytywnie na środowisko naturalne poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych, które są zlokalizowane przy każdym domu.

Uzasadnienie

Poprawa warunków życia mieszkańców ulicy Łódzkiej oraz ochrona środowiska, jak również realizacja polityki proekologicznej miasta Kutna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1opracowanie dokumentacji projektowej5 000 zł
2realizacja inwestycji na odcinku 500 metrów95 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✘ Projekt NIE należy do zakresu zadań własnych gminy

Projekt należy do zakresu zadań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Kutnie, ul. Przemysłowa 4

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu, przekraczający kwotę progową danej kategorii

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odcinku ok. 500m to koszt ok. 400 000 zł.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✘ Projekt NIE jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego

Przed realizacją wymagane jest wykonanie projektu budowlanego przez uprawnioną osobę, dokonanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń.

✘ Projekt NIE JEST ogólnodostępny

✘ Opinia negatywna

Projekt nie mieści się w kwocie 100 000zł.
Projekt nie jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Kutno.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (...). Miasto w celu realizacji tych zadań powołało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kutnie.

Jednakże projekt nie spełnia wymogów w zakresie kwoty (przekracza 100 000 zł), a także nie spełnia wymogów w zakresie ogólnodostępności.

Zatem projekt nie spełnia przesłanek określonych w §3 pkt 3 i 5 załącznika do uchwały Nr V/56/19 Rady Miasta Kutno z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego i nie może być realizowany.