projekt nr -

-. Wykonanie przyłącza energetycznego do ogródków działkowych BAŁTYCKA - STOKROTKA


Lokalizacja

Kutno, Ogródki działkowe przy ul. Barei 1 - działki nr 669/6, 646/7, 668/9, 668/12.

Skrócony opis

Projekt polega na wykonaniu przyłącza energetycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych Bałtycka - Stokrotka w Kutnie przy ul. Barei 1.

Opis projektu

Projekt polega na wykonaniu przyłącza energetycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych Bałtycka - Stokrotka w Kutnie przy ul. Barei 1. Zadanie polega na:
1. Realizacji projektów i uzgodnień
2. Uzyskaniu warunków przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego
3. Realizacji wykonania przyłącza

Uzasadnienie

Celem projektu jest wdrążenie terenu miasta Kutno wydzierżawionego pod ogródki działkowe do miejskiej sieci energetycznej. Skierowany jest głównie do osób posiadających działki na ww. terenie. Dzięki temu projektowi użytkownicy działek znacznie poprawią komfort rekreacji i wypoczynku oraz zapewni to większe bezpieczeństwo, zminimalizuje włamania na danym terenie rekreacyjnym poprzez możliwość zamontowania oświetlenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt projektu i wykonanie przyłącza20 000 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu, ale mieści się w kwocie progowej przeznaczonej na zadania w danej kategorii

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (...) zaopatrzenia w energię elektryczną (...).

Jednakże projekt nie może być realizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, ponieważ nie spełnia wymogu (z efektów realizacji zadania nie może korzystać ogół mieszkańców, a tylko osoby posiadające działki na terenie wskazanego ogrodu działkowego), a zatem nie spełnia przesłanki określonej w § 3 pkt 3 załącznika do uchwały Nr V/56/19 Rady Miasta Kutno z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

OPINIA NEGATYWNA